1- تدوین و اجرای برنامه های بازاریابی و تبلیغات

2-تدوین و اجرای بزینس پلان

3-مشاوره فروش و تیلبغات

4-تدوین و اجرای برنامه های آموزش تخصصی بازاریابی، تبلیغات و ارتباط با مشتری در محل کسب و کار شما

5-تدوین و اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد سازمانی بصورت دوره ایی (کارایی و بهره وری)

6-تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ICDL به پرسنل (در محل کسب و کار شما)