در مدل‌های اقتصادسنجی داده‌ها, آمارهای مورد استفاده به سه نوع مختلف می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند:

  1. سری‌های زمانی[1]: که در آن داده‌ها یا مشاهدات را بر حسب زمان برای یک کشور یا سازمان و….. مورد بررسی قرار می‌دهیم. لذا اینگونه مشاهدات که برحسب زمان مرتب شده‌اند را سری زمانی می‌گویند. که اصولاً بصورت سری زمانی گسسته یا پیوسته بررسی می‌شوند. مانند: نرخ رشد اقتصادی کشور طی 30 سال اخیر.
  2. داده‌های مقطعی [2]: که در آن داده‌ها یا آمارها را بر حسب مقاطع (نام شرکت‌ها یا نام کشورها…) در یک‌سال بخصوص مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. اینگونه مشاهدات که در یک برش یا مقطعی از جامعه یا در یک مقطع یا محدوه زمانی مشخص انجام می‌گیرد را داده‌های مقطعی می‌نامیم. مانند: نرخ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه در سال 2015.  
  3. اده‌های ترکیبی[3] (پانل): این نوع داده‌ها، ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی می‌باشند، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی را در طول زمان مشاهده می­کنیم. مثل نرخ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی ۲۰ سال اخیر. که در ادامه بصورت مشروح به آن خواهیم پرداخت.

منبع: کتاب, کاربرد و تخمین داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) با استفاه از نرم‌ افزار ایویوز

نویسنده: بهمن خانعلی زاده (1398)

[1] Time series

[2] Cross-sectional data

[3] Panel data