همكاري موسسه آموزشی بهمنیار نوین با ژورنال: International Journal of Environmental Research and Public Health  

موسسه آموزشي بهمنيار نوين در سال 2021 همكاري خود را با ژورنال:

International Journal of Environmental Research and Public Health

آغاز نموده و توانسته است تا اين تاريخ در تحقق اين همكاري به بررسي و داوري دو مقاله از اين ژورنال اقدام نموده و موفق به اخذ گواهي از اين ژورنال گردد.

پیام بگذارید