آمارهاي شاخص بازدهي بورس اوراق بهادار تهران

100,000 ریال

بازه زماني: 1398-1376
فرمت: اكسل
منبع: بانك مركزي ايران

توضیحات

آمار ساليانه شاخص هاي بازدهي بورس

1- شاخص قیمت سهام (کل) (بدون واحد)

شاخص قیمت سهام (TEPIX) ميانگين وزنی نسبت های قيمتی سهام با وزنی برابر ارزش سهام در زمان پايه که با توجه به شاخص قيمتی لاسپيرز به صورت زير بدست می آيد: 100*ارزش پايه سهام/ارزش جاری سهام=شاخص قيمت عدد مبنای شاخص کل قيمت سهام در تاريخ يکم فروردين 1369 برابر 100 در نظر گرفته شده است.

2- شاخص مالی (بدون واحد)

شاخص مالی عبارت است از ميانگين وزنی نسبتهای قيمتی سبد سهام شرکتهای فعال در بخشهای مالی(شرکتهای سرمايه گذاری ، شركتهاي چند رشته اي صنعتي ، بانکها و موسسات اعتباری و …) با وزنی برابر ارزش سهام آنها در زمان پايه.

3- شاخص صنعت (بدون واحد)

شاخص صنعت عبارت است از ميانگين وزنی نسبتهای قيمتی سبد سهام شرکتهای فعال در بخشهای صنعتی با وزنی برابر ارزش سهام آنها در زمان پايه.