آمار ساليانه ارزش افزوده بخش هاي (صنعت-كشاورزي-خدمات)

100,000 ریال

بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)
ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي (كشاورزي-خدمات-صنعتي)
1-Manufacturing, value added (constant 2010 US$)
2-Agriculture, forestry, and fishing, value added (current 2010 US$)
3-Industry (including construction), value added (constant 2010 US$)
4-Services, value added (constant 2010 US$)

توضیحات

ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي (كشاورزي-خدمات-صنعتي)
1-Manufacturing, value added (constant 2010 US$)
2-Agriculture, forestry, and fishing, value added (current 2010 US$)
3-Industry (including construction), value added (constant 2010 US$)
4-Services, value added (constant 2010 US$)
بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)