آمار ساليانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از كل بخش انرژي (تن) (NOX)-(SO2)-(CO2)-(SO3)-(CO)-(SPM)-(CH4)-(N2O)

150,000 ریال

آمار ساليانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از كل بخش انرژي (تن)

به تفكيك: (NOX)-(SO2)-(CO2)-(SO3)-(CO)-(SPM)-(CH4)-(N2O)

بازه زماني: 1396-1378

فرمت: اكسل

منبع:  ترازنامه انرژی

توضیحات

آمار ساليانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از كل بخش انرژي (تن)

به تفكيك: (NOX)-(SO2)-(CO2)-(SO3)-(CO)-(SPM)-(CH4)-(N2O)

بازه زماني: 1396-1378

فرمت: اكسل

“-“: سال‌هايي كه داراي خط “-” مي‌باشند به اين معني است كه براي آن‌ها اطلاعاتي موجود نمي‌باشد.

منبع:  ترازنامه انرژی