آمار ساليانه توليد ناخالص داخلي كشور ايران

100,000 ریال

بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

توليد ناخالص داخلي كشور ايران (Growth Domestic Product)
1-سال پايه 2010 (GDP (constant 2010 US$))
2-توليد ناخالص داخلي سرانه سال پايه 2010 (GDP per capita (constant 2010 US$))

تولید ناخالص داخلی به قیمت خریدار مجموع ارزش ناخالص افزوده شده توسط کلیه تولیدکنندگان مقیم اقتصاد به علاوه مالیات بر محصول و منهای هر یارانه ای است که در ارزش آن لحاظ نشده است
GDP at purchaser’s prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value