آمار ساليانه تولید ناخالص داخلی كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

150,000 ریال

بازه زماني: 2019-1961
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

توليد ناخالص داخلي كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (Growth Domestic Product)
1-سال پايه 2010 (GDP (constant 2010 US$))

کشورها:

United Arab Emirates- Bahrain- Djibouti- Algeria- Egypt, Arab Rep- Iran, Islamic Rep- Iraq- Israel- Kuwait

– Jordan- Lebanon- Libya- Morocco- Malta- Oman- West Bank and Gaza- Qatar- Saudi Arabia- Syrian Arab Republic- Tunisia- Yemen, Rep

نکته:

خالی بودن برخی از سال ها برای برخی کشورها به منزله عدم وجود آمار مربوطه می باشد.

تولید ناخالص داخلی به قیمت خریدار مجموع ارزش ناخالص افزوده شده توسط کلیه تولیدکنندگان مقیم اقتصاد به علاوه مالیات بر محصول و منهای هر یارانه ای است که در ارزش آن لحاظ نشده است.

GDP at purchaser’s prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value