آمار ساليانه درآمد ناخالص داخلي

100,000 ریال

آمار ساليانه درآمد ناخالص داخلي
Gross domestic income (constant LCU)
بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

آمار ساليانه درآمد ناخالص داخلي
Gross domestic income (constant LCU)
بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)