آمار ساليانه رشد اقتصادي كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

150,000 ریال

بازه زماني: 2019-1961
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

رشد اقتصادي ساليانه كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (GDP growth (annual %))

کشورها:

United Arab Emirates- Bahrain- Djibouti- Algeria- Egypt, Arab Rep- Iran, Islamic Rep- Iraq- Israel- Kuwait

– Jordan- Lebanon- Libya- Morocco- Malta- Oman- West Bank and Gaza- Qatar- Saudi Arabia- Syrian Arab Republic- Tunisia- Yemen, Rep

نکته:

خالی بودن برخی از سال ها برای برخی کشورها به منزله عدم وجود آمار مربوطه می باشد.

تولید ناخالص داخلی به قیمت خریدار مجموع ارزش ناخالص افزوده شده توسط کلیه تولیدکنندگان مقیم اقتصاد به علاوه مالیات بر محصول و منهای هر یارانه ای است که در ارزش آن لحاظ نشده است.

نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی با قیمت های بازار بر اساس ارز محلی ثابت. مصالح عمومی بر اساس دلار ثابت آمریکا 2010 است. تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش ناخالص افزوده شده توسط کلیه تولیدکنندگان مقیم اقتصاد به علاوه مالیات بر محصول و منهای هر یارانه ای است که در ارزش محصولات موجود نیست. بدون کسر برای استهلاک دارایی های ساخته شده یا تخلیه و تخریب منابع طبیعی محاسبه می شود.
Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.