آمار ساليانه مصرف انرژي تجديدپذير و ناپذير

100,000 ریال

مصرف انرژي تجديد ناپذير
1-مصرف انرژي هاي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي
2-مصرف سرانه انرژي درصدي از كل
مصرف انرژي هاي تجديد ناپذير
1-مصرف انرژي هاي تجديد پذير و پسماندهای قابل احتراق (درصدي از كل مصرف انرژي)
2-مصرف انرژي هاي تجديد پذير (درصدي از كل مصرف نهايي انرژي)
بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

مصرف انرژي تجديد ناپذير
1-Fossil fuel energy consumption (% of total)
2-Energy use (kg of oil equivalent per capita)
مصرف انرژي هاي تجديد ناپذير
1-Combustible renewables and waste (% of total energy)
2-Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)
بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)