آمار ساليانه نرخ بيكاري (درصدي از كل نيروي كار)

100,000 ریال

آمار ساليانه نرخ بيكاري درصدي از كل نيروي كار (Unemployment, total (% of total labor force))
بازه زماني: 2020-1991
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

آمار ساليانه نرخ بيكاري درصدي از كل نيروي كار (Unemployment, total (% of total labor force))
براي محاسبه : آمار نرخ نيروي كار را دريافت و بر اساس درصدهاي تعيين شده در اين فايل، جمعيت بيكاري را محاسبه نماييد
بازه زماني: 2020-1991
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)