آمار ساليانه درصد جمعيت روستايي نسبت به جمعيت كل كشور

100,000 ریال

بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

آمار ساليانه درصد جمعيت روستايي كشور نسبت به جمعيت كل كشور (Rural population (% of total population))