آمار ساليانه نرخ رشد جمعيت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

100,000 ریال

بازه زماني: 2019-1961
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

آمار ساليانه نرخ رشد ساليانه جمعيت كشور های خارمیانه و شمال آفریقا (Population growth (annual %))

کشورها:

United Arab Emirates- Bahrain- Djibouti- Algeria- Egypt, Arab Rep- Iran, Islamic Rep- Iraq- Israel- Kuwait

– Jordan- Lebanon- Libya- Morocco- Malta- Oman- West Bank and Gaza- Qatar- Saudi Arabia- Syrian Arab Republic- Tunisia- Yemen, Rep

نکته:

خالی بودن برخی از سال ها برای برخی کشورها به منزله عدم وجود آمار مربوطه می باشد.