آمار ساليانه نرخ رشد جمعيت

100,000 ریال

بازه زماني: 2019-1961
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

آمار ساليانه نرخ رشد ساليانه جمعيت كشور ايران (Population growth (annual %))