آموزش آزمون اف لیمر (چاو) و هاسمن در داده های ترکیبی

120,000 ریال

فرمت فایل: PDF

منبع:

کتاب؛ کاربرد و تخمین داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) با استفاه از نرم افزار ایویوز
‏ قابل استفاده برای رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

نویسنده: بهمن خانعلی زاده

توضیحات

چگونگی برآورد داده‌های ترکیبی

برای برآورد داده‌های ترکیبی سه روش زیر وجود دارد. که عبارتند از:

در صورت تایید داده های پانلی می بایست به دو روش زیر مدل را برآورد نمود

  1. مدل اثرات ثابت
  2. مدل اثرات تصادفی

لذا برای اینکه تشخیص دهیم؛ مدل داده‌های ترکیبی را باید با کدام روش برآورد نمود، یا اینکه کدام مدل مناسب‌تر می‌باشد. می‌بایست ابتدا با استفاده از آزمون چاو و برآورد آمارهF‌ لیمر، در مورد pool یا panel بودن داده‌های ترکیبی اطمینان حاصل گردد و بعد با استفاده از آزمون هاسمن، تشخیص داد که معادله پیشنهادی می بایست با اثرات ثابت برآورد گردد یا اثرات تصادفی