آموزش استخراج آماره‌های توصیفی در نرم افزار ایویوز

100,000 ریال

فرمت فایل: پی دی اف

برگرفته از کتاب:

کاربرد و تخمین داده‌های ترکیبی (پانل دیتا)

با استفاه از نرمافزار ایویوز

قابل استفاده برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

نویسنده: بهمن خانعلی زاده

www.bahmanyarnovin.ir

لینک خرید کتاب (کلیک کنید)

توضیحات

آماره‌های توصیفی متغیرهای مدل می بایست از طریق نرم افزا ایویوز به تفکیک آیتم های ذیل بدست آورد که شما در آموزش پیوست می توانید به راحتی آماره های وصیفی متغیرها در داده های ترکیبی را استخراج کنید

Mean: میانگین

Median: میانه

Maximum: ماکزیمم

Minimum: مینیمم

Std.Dev: انحراف از معیار

Skewness: چولگی

Kurtosis: کشیدگی