آموزش نحوه وارد کردن صحیح دادها در ایویوز

80,000 ریال

نويسنده: بهمن خانعلي زاده
نوع فايل آموزشي: PDF
تعداد صفحات: 20 صفحه (مصور)

توضیحات

يكي از مهمترين قسمت هاي برآورد مدل با نرم افزار ايويوز يا هر نرم افزار ديگر، نحوه صحيح ورود دادها در نرم افزار براي انجام آزمون هاي مورد نظر است. بديهي است عدم ورود صحيح داده ها در نرم افزار باعث خواهد شد كه محقق نتواند برآورد صحيحي را از مدل خود داشته باشد. لذا سعي شده است در اين فايل آموزشي نحوه صحيح ورود داده ها را در نرم افزار ايويوز به شما دوستان آموزش داده شود. قابل ذكر است نحوه ورود داده ها و نحوه آماده سازي نرم افزار براي برآوردهاي سري زماني- پانل ديتا و مقطعي در تمام ورژن هاي ايويوز ( 8-9-10-11)يكسان و مشابه مي باشد.