انتشار گاز دي اكسيد كربن (co2)

100,000 ریال

انتشار گاز دي اكسيد كربن (co2)
1-CO2 emissions (kt)
2-CO2 emissions from liquid fuel consumption (kt)
3-CO2 emissions from solid fuel consumption (% of total)
4-CO2 emissions (metric tons per capita)
بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

انتشار گاز دي اكسيد كربن (co2)
1-CO2 emissions (kt)
2-CO2 emissions from liquid fuel consumption (kt)
3-CO2 emissions from solid fuel consumption (% of total)
4-CO2 emissions (metric tons per capita)
بازه زماني: 2019-1960
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)