بررسی اثرات شاخص تولید محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی، بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور ایران

50,000 ریال

نویسندگان: بهمن خانعلی‌زاده، حمید کاکایی، علی دانش‌زاد
نویسنده مسئول:
بهمن خانعلی‌زاده
سال انتشار: 1397
محل انتشار: مجله علمي و پژوهش در مديريت و مطالعات اجتماعي
کد مقاله: شماره 11-بهار 1397- صص 239-225
زبان مقاله: فارسی حجم فایل: ۶۷۸.۷۵ کیلوبایت

توضیحات

طی دهه‌های اخیر آلودگی محیط‌زیست و افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. آلودگی هوا از جمله مصادیق آلودگی محیط زیست می‌باشد که تهدیدی جدی برای آینده بشر قلمداد می‌گردد که از جمله مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای آلوده‌کننده هوا گاز دی اکسید کربن است. میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن امروزه رو به فزونی گذاشته و نگرانی‌های بسیاری از محققان، سیاست‌گذران در کشورهای توسعه بافته و در حال توسعه را به خود معطوف کرده است. اما صرف نظر از تأثیر متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، مصرف انرژی، جهانی شدن ….متغیرهایی دیگر از جمله تولید محصولات کشاورزی، دامی و غذایی نیز می‌توانند بر انتشار آلایندها تأثیر گذار باشد. لذا با توجه به افزایش انتشار سرانه گاز دی‌اکسید کربن در کشور ایران و تأثیراتی که این انتشار مخرب می‌تواند از تولید محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی در کشور ایران بوجود آید این پژوهش برای دوره زمانی 1394-1338 با استفاده از آزمون خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و تحلیل واریانس صورت پذیرفت. نتایج تجربی ما نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای شاخص تولید محصولات کشاورزی و دامی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با انتشار گاز دی‌اکسید کربن است. در حالیکه تأثیر متغیر شاخص تولید محصولات غذایی در بلند مدت و هم در کوتاه مدت بر انتشار این آلاینده منفی است. علاوه بر این، تحلیل واریانس متغیرهای مدل نشان داد که بیشترین تکانه وارد بر انتشار گاز دی اکسید کربن را تولید محصولات کشاورزی دارد.

واژگان کليدي: محصولات کشاورزی، دامی، مواد غذایی، CO2، ایران.