مباني سنجي آزمون الگو تصحیح خطای (ECM)

100,000 ریال

مباني سنجي آزمون الگو تصحیح خطای (ECM)
نوع زبان: فارسي
نوع فايل: WORD 2003
قابل استفاده در فصل سوم پايان نامه و مقالات علمي (خلاصه و مفيد)

توضیحات

مباني سنجي آزمون الگو تصحیح خطای (ECM)
نوع زبان: فارسي
نوع فايل: WORD 2003
قابل استفاده در فصل سوم پايان نامه و مقالات علمي (خلاصه و مفيد)