مباني سنجي آزمون خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL)

150,000 ریال

مباني نظري سنجي آزمون خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL)
نوع فايل: WORD 2003
قابل استفاده در فصل سوم پايان نامه و مقالات علمي (خلاصه و مفيد) همراه با رفرنس

توضیحات

مباني نظري سنجي آزمون خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL)
نوع فايل: WORD 2003
قابل استفاده در فصل سوم پايان نامه و مقالات علمي (خلاصه و مفيد)