مباني نظري سنجي آزمون عليت گرنجر (Granger causality)

150,000 ریال

مباني نظري سنجي آزمون عليت گرنجر (Granger causality)
نوع فايل: WORD 2003
زبان: فارسي
قابل استفاده در فصل سوم پايان نامه و مقالات علمي (خلاصه و مفيد)

توضیحات

مباني نظري سنجي آزمون عليت گرنجر (Granger causality)
نوع فايل: WORD 2003
زبان: فارسي
قابل استفاده در فصل سوم پايان نامه و مقالات علمي (خلاصه و مفيد)