آمار ساليانه نيروي كار كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (Labor force, total)

100,000 ریال

بازه زماني: 220-1990
فرمت: اكسل
منبع: بانك جهاني (WDI)

توضیحات

آمار ساليانه نيروي كار كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (Labor force, total)

کشورها:

United Arab Emirates- Bahrain- Djibouti- Algeria- Egypt, Arab Rep- Iran, Islamic Rep- Iraq- Israel- Kuwait

– Jordan- Lebanon- Libya- Morocco- Malta- Oman- West Bank and Gaza- Qatar- Saudi Arabia- Syrian Arab Republic- Tunisia- Yemen, Rep

نکته:

خالی بودن برخی از سال ها برای برخی کشورها به منزله عدم وجود آمار مربوطه می باشد.